ČSN CLC/TS 50131-7 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

 • druh: norma
 • číslo předpisu: ČSN CLC/TS 50131-7
 • účinnost: 01 duben 2011

Předmluva

Tato technická specifikace byla vypracována technickou komisí CENELEC TC 79, Poplachové systémy. Byla rozeslána k hlasování v souladu s vnitřními předpisy, Část 2, článek 11.3.3.3 a byla schválena CENELEC jako CLC/TS 50131-7 dne 2010-06-25.

Tato technická specifikace nahrazuje CLC/TS 50131-7:2008.

Ve srovnání s předchozím vydáním došlo k následujícím změnám:

 • 3.1.46: vypuštěna poznámka;

 • 10.2: v posledním odstavci „testovací signály“ nahrazeno „tyto signály“;

 • 10.4: ve druhém odstavci „tísňové spouštěcí zařízení“ nahrazeno spojením „tísňové zařízení“;

 • Příloha B, B.6: „Psychologické problémy osob po loupeži“ vypuštěno;

 • Příloha D, D.13: „zabránit“ nahrazeno „minimalizaci“.

Byla stanovena tato data:

 • nejzazší datum oznámení existence CLC/TS na národní úrovn(doa)

 

2011-01-0

Řada EN/TS 50131 bude sestávat z následujících částí, pod společným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy:

Část 1 Systémové požadavky

Část 2-2 Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2-3 Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4 Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Část 2-5 Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

Část 2-6 Požadavky na kontakty otevření (magnetické)

Část 2-7-1 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

Část 2-7-2 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

Část 2-7-3 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

Část 2-81) Detektory narušení – Vibrační detektory

Část 2-91) Detektory narušení – Aktivní infradetektory

Část 3 Ústředny

Část 4 Výstražná zařízení

Část 5-11) Požadavky na drátové propojovací zařízení I&HAS umístěné ve střeženém prostoru

Část 5-3 Požadavky na propojovací zařízení využívající bezdrátové propojení

Část 6 Napájecí zdroje

Část 7 Pokyny pro aplikace

Část 8 Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy

Část 91) Ověření poplachu – Metody a principy

Obsah

Úvod 7

1 Rozsah platnosti 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny, definice a zkratky 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Zkratky 12

4 Stupně zabezpečení I&HAS 13

4.1 Rozdělení do stupňů zabezpečení 13

5 Třídy prostředí 13

5.1 Třída prostředí I – vnitřní 13

5.2 Třída prostředí II – vnitřní všeobecné 13

5.3 Třída prostředí III – venkovní – chráněné nebo extrémní vnitřní podmínky 14

5.4 Třída prostředí IV – venkovní – všeobecné 14

6 Všeobecně 14

6.1 Ostatní komponenty 14

6.2 Elektrická bezpečnost 14

6.3 Plané poplachy 14

6.4 Odpovědnost 14

6.5 Kvalifikace 14

6.6 Způsobilost 14

6.7 Nástroje 14

6.8 Důvěrnost 14

6.9 Konzultace 14

6.10 Kompatibilita 15

7 Návrh systému 15

7.1 Bezpečnostní posouzení – analýza rizik 15

7.2 Bezpečnostní posouzení – ostatní vlivy 15

7.3 Návrh systému 16

8 Plánování montáže 20

8.1 Všeobecně 20

9 Montáž systému 21

9.1 Montáž 21

10 Prohlídka, funkční zkouška a přejímka 21

10.1 Prohlídka 21

10.2 Funkční zkoušky 21

10.3 Přejímka 21

10.4 Předání 21

10.5 Zkušební provoz 21

10.6 Převzetí uživatelem 22

10.7 Dokumentace skutečného provedení 22

10.8 Osvědčení o shodě 22

11 Dokumentace a záznamy o provozu systému 22

11.1 Dokumentace 22

11.2 Záznam o provozu systému 23

12 Provoz systému I&HAS 23

13 Údržba a opravy systémů I&HAS 23

13.1 Všeobecně 23

13.2 Funkční zkoušky a servis 23

13.3 Opravy 24

Příloha A (normativní) Zvláštní národní podmínky 25

Příloha B (informativní) Návrh systému – Bezpečnostní posouzení – Zabezpečované hodnoty 26

Příloha C (informativní) Návrh systému – Bezpečnostní posouzení – Budova 27

Příloha D (informativní) Bezpečnostní posouzení – Vlivy působící na I&HAS a mající původ ve střežených prostorech 28

Příloha E (informativní) Bezpečnostní posouzení – Vlivy působící na I&HAS a mající původ vně střežených prostorů 30

Příloha F (informativní) Úrovně střežení 31

Příloha G (normativní) Informace, které má obsahovat návrh systému I&HAS 32

Příloha H (informativní) Technické posouzení 34

Příloha I (informativní) Provozní kniha 43

Příloha J (informativní) Údržba 44

Příloha K (Informativní) Vývojový diagram činností při zřizování I&HAS 45

Bibliografie 46

Tabulky

Tabulka F.1 – Úrovně střežení 31

Obrázek

Obrázek K.1 – Vývojový diagram 45

Úvod

Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (Intruder and Hold-up Alarm Systems – I&HAS). Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby systémy I&HAS splňovaly požadované funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů.

Tyto pokyny pro aplikace jsou sestaveny v logickém pořadí, v němž obvykle návrh a montáž systémů I&HAS probíhá. Každý krok je popsán samostatně, ale předpokládá se, že v praxi mohou být některé kroky prováděny současně. Příloha K popisuje formou vývojového diagramu hlavní procesy a dokumentaci obsaženou v tomto aplikačním návodu.

Osoby odpovědné za návrh, přípravu montáže, montáž, předání, provoz a údržbu I&HAS, mají být dobře obeznámené s dalšími evropskými normami vztahujícími se k I&HAS, zejména s těmi, které se týkají systémových požadavků, ovládacích a indikačních zařízení, detektorů, výstražných zařízení, napájecích zdrojů a poplachových přenosových systémů.

Tyto pokyny pro aplikace jsou rozděleny do sedmi hlavních kapitol; jejich stručné vysvětlení je uvedeno v následujících odstavcích:

 1. Kapitola 7 – Návrh systému

Tato kapitola je určena jako vodítko pro osoby odpovědné za návrh systémů I&HAS tak, aby byl systém I&HAS vhodný pro prostor, který má být zabezpečen ve vztahu k očekávaným rizikům. Návrh systému I&HAS závisí na řadě faktorů, které všechny v menší nebo větší míře návrh I&HAS ovlivní. Posouzení těchto faktorů vyústí ve vypracování návrhu systému I&HAS odpovídajícího rozsahu, stupně zabezpečení a třídy prostředí.

 1. Kapitola 8 – Příprava realizace

Tato kapitola slouží jako vodítko pro ty, kdo jsou odpovědní za montáž I&HAS, a zdůrazňuje faktory, které je třeba vzít v úvahu před zahájením vlastní montáže.

 1. Kapitola 9 – Montáž

V této kapitole jsou uvedena doporučení týkající se problémů, které mohou nastat v průběhu montáže I&HAS. Cílem této kapitoly je zajistit, aby I&HAS byl namontován v souladu se specifikací obsaženou v návrhu systému.

 1. Kapitola 10 – Kontrola provedení montáže, funkční zkouška a přejímka

V této kapitole jsou uvedena doporučení k řešení problémů vznikajících po skončení montáže I&HAS. Účelem je ujistit se, že byl I&HAS namontován v souladu se specifikací a splňuje funkční požadavky vyspecifikované v návrhu systému. Dále jsou uvedeny pokyny pro uvedení do provozu a předání I&HAS uživateli a pro zpracování dokumentace, záznamů a návodů k obsluze, které je nutno uživateli předat.

 1. Kapitola 11 – Dokumentace a záznamy o provozu systému

Tato kapitola popisuje dokumentaci, kterou je třeba předat klientovi po dokončení montáže I&HAS. Tato dokumentace je určena pro záznamy o historii modifikací I&HAS, vycházející z dokumentace skutečného provedení, zpracované po dokončení montáže I&HAS.

Záznamy o provozu systému slouží k chronologickému přehledu o jakýchkoli nápravných opatřeních následujících po vyvolání planých poplachů a k poskytnutí informací o jakýchkoli opravách nebo modifikacích I&HAS. Záznam má také obsahovat podrobnosti o dočasných selháních systému.

 1. Kapitola 12 – Provoz. I&HAS

Tato kapitola popisuje odpovědnost klienta nebo uživatele I&HAS za pravidelnou údržbu I&HAS a za zajištění, správné obsluhy I&HAS.

 1. Kapitola 13 – Údržba a opravy I&HAS

V této kapitole je uvedeno, jak má být prováděna údržba a opravy systému I&HAS, aby byly zajištěny funkční požadavky, definované v jeho návrhu.

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz