MŠMT č.j. 24 199/2007-50 - Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách

 • číslo předpisu: MŠMT č.j. 24 199/2007-50

Úvod

Všechny druhy sportovní a tělovýchovné činnosti i ostatní pohybové aktivity ve všech typech sportovních zařízení, na dětských hřištích a v tělocvičnách /dále jen „zařízení“/ jsou ovlivňovány mnoha faktory, které společně vytvářejí podmínky pro bezpečné zvládání daných aktivit. Jedná se nejen o vlastnosti výrobků a kvalitu materiálů, ale i o organizaci a způsob využívání (provozování) zařízení, které mohou míru rizika maximálně snížit.

Úraz jednotlivce má vedle následků na zdraví i své závažné společenské a ekonomické důsledky. A protože stupeň dozoru, který by mohl zcela zabránit případnému zranění, není prakticky možné zajistit, je žádoucí formou nastavení materiálně technických podmínek a dodržování určitých organizačních a provozních pravidel vytvářet bezpečné prostředí pro provozování zařízení s minimální mírou rizika úrazů.

Cílem této metodické informace je v rámci péče o zdraví obyvatelstva při sportu a jiných pohybových aktivitách doporučit způsob bezpečného provozování těchto aktivit v zařízeních, včetně podmínek údržby a zajištění kontrolních mechanismů.

 

1. Předmět a rozsah

Metodická informace doporučuje postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. Její součástí je i seznam souvisejících právních předpisů a ČSN EN.

Je doporučením i pro občanská sdružení vyvíjející činnost v oblasti sportu a jiných pohybových aktivit, pro provozovatele všech zařízení i jejich statutární zástupce.

 

2. Tělocvičné nářadí

2.1   Požadavky na vlastnosti nářadí

Tvar, rozměry a hmotnost nářadí, možnost jeho nastavení (přizpůsobení cvičencům) i povrchová úprava musí být voleny a navrženy podle:

 • předpokládané činnosti, provozované na daném nářadí, a v souladu s mechanismem pohybu,
 • tvaru lidského těla, věku, výšky, hmotnosti, případně pohlaví cvičících (individualizace činností, zvládnutelnost činnosti na daném nářadí),
 • úrovně a výkonnosti cvičících (organizované – neorganizované činnosti, výkonnostní – rekreační činnosti),
 • možného vývoje daného sportu,
 • možných variant činností, včetně kreativního využití souvisejícího s pohybovým experimentem (zvláště u dětí),
 • zásad maximální bezpečnosti při činnostech na daném nářadí, včetně pohyblivého nářadí (eliminující možnost pádu či vypadnutí, úrazu při náhodném či nechtěném kontaktu s některou částí nářadí, pádu z nářadí na některou jeho část nebo na dopadovou plochu atd.).

Příslušné normy – viz příloha č. 2

Nosnost nářadí je základním předpokladem pro jeho bezpečné využití. Při jeho návrhu a konstrukci je nutné zajistit odolnost vůči:

 • běžnému i extrémnímu zatížení,
 • velké hmotnosti cvičícího nebo občasnému přetížení více cvičícími než je běžné (je nutné dbát pokynů výrobců pro povolené zatížení a na nářadí přípustné zatížení vyznačit).

Pružnost nářadí je do určité míry a pro určité činnosti žádoucí a usnadňuje cvičení (bradla, hrazda); příliš velká pružnost nářadí však může vést vlivem rozkmitání nebo dočasné deformaci k ohrožení bezpečnosti cvičenců.

Materiál pro výrobu nářadí, jeho potřebnou životnost i materiál pro jeho opravy musí odpovídat:

 • výše uvedeným požadavkům účelu, funkčnosti a kvality nářadí (jeho volba by měla být podložena rozborem i srovnáním různých druhů materiálů),
 • nárokům na jeho použití (namáhání materiálu a konstrukce nářadí) i dalším podmínkám, jimž je nářadí vystaveno; (během životnosti nářadí by se jeho vlastnosti neměly měnit v takové míře, aby ohrožovaly kvalitu a bezpečnost cvičení i vzhled nářadí; životnost nářadí má být pokud možno stejná u jednoho typu nářadí; v současnosti je nutné, vyžadovat náhradní díly přímo od výrobce nebo jeho dodavatele, protože nářadí je vyráběno podle různých podnikových dokumentací).

 

2.2   Údržba nářadí

Do údržby nářadí patří zejména:

 • plánování údržby,
 • pravidelné kontrolní prohlídky nářadí,
 • evidence zjištěných závad,
 • drobné i celkové opravy,
 • pravidelné čištění nářadí nebo čištění podle potřeby; u některých druhů nářadí i mazání a u nářadí využívaného sezoně nebo používaného venku i konzervace.

Význam údržby nářadí je možné posuzovat z různých hledisek. Největší význam mají hlediska:

 • bezpečnosti cvičenců při pohybových činnostech (zanedbává-li se údržba, může dojít i k vážným úrazům),
 • ekonomické (nedostatečná údržba zkracuje životnost nářadí a snižuje jeho užitnou   hodnotu),
 • estetické (dobře udržované nářadí má přitažlivější vzhled než nářadí neudržované a současně vede cvičící k šetrnému zacházení s ním).

 

2.3   Manipulace s nářadím

Při manipulaci s nářadím je třeba dbát na to, aby:

 • byla co nejjednodušší a co nejbezpečnější (dáno výrobcem a organizací činností),
 • manipulaci prováděli cvičenci, kteří jsou o způsobech manipulace poučeni (zvládají ji technicky),
 • manipulaci prováděli cvičenci, kteří manipulaci zvládají fyzicky,
 • přemísťování bylo co nejsnazší (způsob a místo uložení vzhledem k obvyklému místu použití).

 

2.4   Upevnění nářadí a jeho ukládání

Při upevňování nářadí je nutno vycházet zejména z těchto principů:

 • demontovatelné nářadí musí být upraveno a zajištěno tak, aby nemohlo při samotné pohybové činnosti, při náhodném dotyku nebo při manipulaci nepovolanou osobou dojít k samovolnému uvolnění,
 • u volně přístupného nářadí (bez dozoru) musí být vyloučena ruční demontovatelnost bez  použití speciálního nářadí,
 • v krytých prostorách se nářadí upevňuje zpravidla na pevné části konstrukce budovy (do podlahy nebo do stěn),
 • části upevňující nářadí (i dočasné kotvení) musí být řešeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost cvičenců (organizace prostoru a činností),
 • zakrytí otvorů či kotvících prvků (u nářadí, které se dočasně upevňuje do podlahy) musí byt řešeno tak, aby podlaha při jiném druhu použití měla stejnorodý povrch bez výstupků a prohlubní a aby nedocházelo ke změnám vlastnosti podlahy,
 • venkovní zabudované nářadí se upevňuje zpravidla do betonových bloků, které musí být překryty povrchovou vrstvou (nesmí vyčnívat nad povrch); u dětských hřišť musí být bloky 0,20 m pod úrovní terénu,
 • kolem nářadí s trvalým zabudováním je nutné vymezit dostatek místa (bezpečnostní vzdálenosti, bezpečnostní plochy), totéž platí i pro přemístitelné nářadí – za dostatečně volný prostor se považuje prostor na všechny strany především ve směru seskoku nebo pádu tak, aby cvičící nenarazil na jiné nářadí nebo zařízení a nesrazil se s jinými cvičícími; vzdálenost by měla činit min. 2 m, u vyššího nářadí min. 2,5 m.U nářadí, kde se seskakuje při rotačním pohybu nebo při kmihu je potřebná volná vzdálenost ve směru pohybu u hrazdy min. 5 m, u kruhů 6 – 7 m; je nutné počítat i s prostorem pro postavení necvičících členů družstva,
 • dopadové plochy musí tvořit souvislou plochu v celém prostoru možného dopadu (při doskocích z větších výšek se používá žíněnek nebo polštářů o větší tloušťce – až 40 cm),
 • venkovní nářadí – především u dětských hřišť – musí mít dopadové plochy řešeny tak, aby okraje dopadové plochy neměly ostré hrany či výstupky,
 • umístění přenosného nářadí v nářaďovně musí být takové, aby veškeré nářadí bylo zcela přístupné bez dalšího přemísťování, rovněž nesmí takto umístěné nářadí vyčnívat mimo prostor nářaďovny.

Pro rozmístnění nářadí v tělocvičnách se zpracovává provozní řád určující místo cvičení, ochranou dopadovou plochu, způsob přemísťování nářadí (odpovědnosti za přesun) a jeho provozování předepsaným způsobem i úklidu cvičebního nářadí na vyhrazeném místě, včetně vytyčení prostoru pro ukládání nářadí.

Součástí provozního řádu by mělo být grafické znázornění vytyčovaných cvičebních ploch a ploch pro ukládání nářadí.

Příslušné normy – viz Příloha 1

 

3. Cvičební (hrací) plochy

Pro provozování hracích ploch je nutné zabezpečit:

 • kvalitu povrchu

      u travnatých ploch celistvost zatravnění, údržbu, včetně použití kvalitní závlahové vody, která musí odpovídat alespoň  I. třídě pro závlahu ve smyslu normy,

      u podlah a umělých povrchů použití materiálu či povrchového nátěru, který je protiskluzový (minimalizuje nebezpečí uklouznutí) a tlumí běžné doskoky a dopady,

      u přírodních ploch neprašnost, pravidelné urovnávání povrchu, odstraňování kamínků a jiných přírodnin, které by mohly vést ke zranění,

 • ochranu hrací plochy a nářadí uzavřením po ukončení provozu případně oplocení dle příslušné vyhlášky,
 • naplnění bezpečnostních norem týkajících se prevence úrazů a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů a technologií-předkládá se doklad o zdravotní nezávadnosti výrobku,
 • respektování věkových potřeb a individuálních zvláštností ve smyslu příslušné ČSN EN,
 • dodržování režimu údržby a kontrol,
 • dodržování provozního řádu,
 • naplnění dalších norem vyhovujících podmínkám stanoveným příslušnými právními předpisy. Oznámení veřejnosti se provede v místě obvyklým způsobem. Jde především o hrací plochy, u kterých je vytvořen předpoklad, že mohou být provozovány tak, že plochy nebudou mikrobiologicky a parazitologicky kontaminovány a plochy oplocených hřišť s řízeným provozem, zpracovaným provozním řádem apod.

 

 

4. Podmínky k bezpečnému provozování zařízení

4.1   Povinnosti výrobce, dodavatele (toho kdo výrobek uvedl na trh)

U výrobků uváděných na trh předkládá dodavatel:

 • návod pro montáž – uvedení do provozu,
 • návod k užívání – vymezení prostředí užívání, údržby, kontroly a likvidace,
 • u stanovených výrobků prohlášení o shodě (nebo kopii certifikátu),
 • dodací list,
 • záruční list,
 • dodavatel zajišťuje uvedení do provozu odbornou firmou,
 • označení výrobku dle příslušných ČSN EN.

 

4.2   Povinnosti provozovatele

 • zabezpečuje pověřeným pracovníkem přejímku výrobků a dokladů k nim,
 • provozuje a udržuje prostory a výrobky v bezpečném stavu podle vypracovaných provozních předpisů k danému prostoru – podle vypracovaných provozních řádů v souladu s ustanoveními příslušných ČSN EN a s pokyny dodavatele,
 • určuje prostřednictvím revizního technika bezpečnostní rizika u výrobků, které byly uvedeny do provozu před platností současné ČSN EN,
 • zajišťuje provedení  odpovídajících úprav výrobků k odstranění bezpečnostních rizik, pro další možné užívání s ohledem na omezení doby životnosti,
 • zpracovává provozní řády se stanovením náležitostí pro úklid, údržbu, péči o zeleň, kontroly a další (provozní předpis slouží provozovateli k řádnému provozování a přináší přehled kontrolním orgánům),
 • zajišťuje údržbu provozovaných zařízení (náročnější údržbu mohou provádět pouze proškolení pracovníci seznámeni s charakterem výrobku a povinnostmi údržby v souladu s pokyny výrobce),
 • zabezpečuje opravu vyžadující odborné znalosti, které musí provádět:

      a) revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a zařízení dětských hřišť

u oprav běžného charakteru zabezpečující okamžitý bezpečný provoz zařízení,

      b) servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

u oprav a montáží vyžadující vyjmutí zařízení, seřizování a výměnu náhradního dílu, sestavení zařízení včetně kotvení a kotevních prvků, osazování montážních souborů zařízení tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť,

 • vede knihu (evidenční kartu) oprav závad a další nezbytnou dokumentaci o provádění kontrol, řešení závad, oprav či výměně náhradních dílů – se zakládáním revizních zpráv a zjištění závad a jejich odstranění včetně evidence výsledků prohlídek kontrolních a odborných orgánů,
 • dodržuje podmínky  hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 

 

5. Kontrolní činnost

Provozovatel v trámci provozních podmínek zabezpečuje provádění kontrol – revizí provozovaných herních a sportovních výrobků nezávislou certifikovanou osobou – revizním technikem. Pokud při kontrole revizní technik zjistí na místě neopravitelnou závadu, je nutné zařízení/nářadí ihned vyřadit z užívání a zajistit technicky tak, aby nemohlo být do opravy používáno. Totéž platí u dětských hřišť, kdy je provozovatel povinen provést zabezpečení zabraňující přístup na zařízení/nářadí (do doby opravy). Na základě odborné technické kontroly, by měla být zjednána náprava a závady by měly být opravené tak, aby byl opět zajištěn bezpečný provoz. Zvlášť je nutno dbát na případy, kdy revizní technik označí zařízení/nářadí za nevyhovující a neopravitelné.

Dojde pak k vyřazení z užívání a odstranění zařízení/nářadí z tělocvičny či hřiště (oprava není ekonomická, vykazuje vysoká rizika úrazu a nevyhovuje ČSN EN, prošlá životnost atd.)

Revizní technik v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť je fyzická osoba s příslušnou certifikací nezávislá na výrobci či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí.

Revizní technik zabezpečuje odborné technické kontroly se zpracováním závěrečné zprávy a revizního protokolu s detailním popisem závad k odstranění.

Výstup prohlídek a odborných technických kontrol s podkladem o provedených opravách je nutnou evidencí, kterou uschovává provozovatel k prokázání péče o vybavení.

Postup při provádění kontrol:

a/ běžná vizuální kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba) v prováděcích cyklech, které stanovuje provozovatel podle frekvence užívání (týden – měsíc); o provádění kontrol je proveden jednorázově zápis v knize provozu, při zjištění závady je proveden zápis vždy,

b/ provozní kontrola – provádí ji provozovatel (pověřená osoba), která je proškolená a seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby; četnost provozních kontrol závisí na frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce (zpravidla čtvrtletně); o provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy; provozovatel může provozní kontrolou pověřit též odbornou firmu,

c/ odborná technická kontrola – je prováděna výhradně revizním technikem minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám; o provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.

 

Přílohy 1 – 5

 1. Právní předpisy a pokyny vztahující se k provozování dětských a sportovních hřišť a tělocvičných zařízení
 2. Technické normy ČSN EN – zařízení dětských hřišť
 3. Technické normy ČSN EN – tělocvičné nářadí, hrací plochy a  stacionární tréninková zařízení
 4. Návštěvní řád veřejného školního sportovního hřiště
 5. Provozní řád mateřské školy

 

Příloha č.1

Právní předpisy a POKYNY vztahující se k provozování DĚTSKÝCH A SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ A TĚLOCVIČNÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů ( zákon o obecné bezpečnosti výrobků ) ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť venkovních hracích ploch HH č.j. MZDR 35023/2004 HEM
 • Metodický pokyn č.j. 37014/2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT

 

Příloha č.2

ČSN EN - ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1176-1 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-1 ZMĚNA A2

 

ČSN EN 1176-2 Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

ČSN EN 1176-2 ZMĚNA A1

 

ČSN EN 1176-3 Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

ČSN EN 1176-3 ZMĚNA A1

 

ČSN EN 1176-4 Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

ČSN EN 1176-4 ZMĚNA A1

 

ČSN EN 1176-5 Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

ČSN EN 1176-5 ZMĚNA A1

ČSN EN 1176-5 ZMĚNA A2

 

ČSN EN 1176- 6 Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

ČSN EN 1176-6 ZMĚNA A1

 

ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

 

ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1177 ZMĚNA A1

ČSN EN 75 71 43  Jakost vody pro závlahu

ČSN EN 14960 Dětská nafukovací zařízení

 

Příloha č.3

ČSN EN – TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ, HRACÍ PLOCHY A STACIONÁRNÍ TRÉNINKOVÁ ZAŘÍZENÍ

ČSN EN 913 Tělocvičné nářadí – bezpečnostní požadavky

ČSN EN 914 Tělocvičné nářadí – bradla paralelní a bradla o nestejné žerdi

ČSN EN 915 Tělocvičné nářadí – bradla o nestejné žerdi – funkční a bezp.požadavky

ČSN EN 916 Tělocvičné nářadí – tělocvičné bedny

ČSN EN 12196 Tělocvičné nářadí – kůň a koza

ČSN EN 940323 Tělocvičné nářadí – přenosná kladina

ČSN EN 12194 Gymnastické nářadí – kůň a koza – funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12197 Tělocvičné nářadí – hrazdy, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12346 Gymnastické nářadí – žebřiny, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12655 Gymnastické nářadí – kruhy, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12432 Gymnastické nářadí – funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12503-1 Sportovní žíněnky – část 1. pro gymnastiku – funkční a bez. požadavky

ČSN EN 12503-2 Sportovní žíněnky – část 2. pro skok vysoký a o tyči

ČSN EN 12503-3 Sportovní žíněnky – část 3. pro judo - funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 123219 Gymnastické nářadí – trampolíny, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 748 +A1 Zař. hracích ploch – branky na fotbal , funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 749 +A1 Zař. hracích ploch – branky na házenou, funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 750 +A1 Zař. hracích ploch – branky na pozemní hokej, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1270+A1 Zař. hracích ploch – zařízení pro basket, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1271+A1 Zař. hracích ploch – zařízení pro volejbal, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1509 Zař. hracích ploch – branky na fotbal, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 1510 Zař. hracích ploch – zařízení pro badminton, funkční a bezp. požadavky

ČSN EN 957-1+A1 Stacionární trénink.zař. – část 1., bezpečnostní požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-2 Stacionární trénink.zař. – část 2., posil.zař., bezp. požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-4 Stacionární trénink.zař. – část 4., posil.lavice., bezp. požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-5 Stacionární trénink.zař. – část 5., rotopedy., bezp. požadavky a zkuš.metody 

ČSN EN 15312 Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem

ČSN EN 957-6 Stacionární trénink.zař. – část 6., běž. trenažér., bezp. požadavky a zkuš.metody

ČSN EN 957-7 Stacionární trénink.zař. – část 7., veslovací. trenažér., bezp. pož. a zkuš.metody

ČSN EN 957-8 Stacionární trénink.zař. – část 8., šlapadla., bezp. požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12572 Umělé lezecké stěny

ČSN EN 14974 Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení


Příloha č. 4

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO  ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

(příklad)

NA ŠKOLNÍM VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI ZŠ ……………………………………

Tento řád musí být vyvěšen na viditelném, veřejně přístupném místě u vstupu na hřiště se dnem nabytí platnosti a kontaktním telefonem

Pondělí    x          – 20.00 hod.

Úterý       x          – 20.00 hod.

Středa      x          – 20.00 hod.

Čtvrtek    x          – 20.00 hod

Pátek        x          – 20.00 hod.

Sobota     10.00   – 18.00 hod.

Neděle     10.00   – 18.00 hod

x = ukončení vyučování

Mimo tuto dobu je možný komerční pronájem ve vyhrazené době pouze po souhlasu komise pro výchovu a vzdělávání (tel : 222222222).

Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně jednotlivě i organizovaně.

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů

Hřiště lze využít pro:   basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou, přehazovanou,  pozemní hokej apod.

Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby:  

 • basketbalové míče (velké a malé)
 • míče na nohejbal, volejbal, kopanou + branky
 • kůly a síť na nohejbal a volejbal apod.

Sportovní potřeby lze bezplatně zapůjčit u správce hřišť – jméno kustoda a kontakt

 

KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  JE  POVINEN

- na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi,

- respektovat pokyny správce hřiště (kustoda),

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,(škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu),

- dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu),

- nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.

JE  ZAKÁZÁNO

- vodit na sportoviště zvířata,

- vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí (s výjimkou vybraných hřišť)

- jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky,

- v uvedených hodinách využívat hřiště komerčně,

- užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození.

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný záchranný systém

150

155

158

156

112

 

NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE  - v přízemí u správce základní školy

 

Příloha č. 5

Provozní řád hřiště MŠ

(příklad)

 Venkovní vybavení   - pískoviště

 • 2x pružinová houpačka
 • 2x průlezka se skluzavkou (1x pro malé a 1x pro velké děti)
 • 1x průlezka hnědá
 • 2x domeček na ukládání pomůcek pro děti a zahradní vybavení
 • 10x světlá lavička-stálé umístění
 • 2x hnědá lavička
 • 3x nízká lavička (zabetonovaná)
 • 2x odkládací deska (stolek)
 • 2x stojan na koloběžky napevno přidělaný

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům (Pracovní řád pro zaměstnance škol..)

 1. Zahrada:

Používat vybavení pro děti od 3 do 6 let. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

Vybavení:

Pískoviště

Pružinové houpačky – použití jedno sedící dítě

Průlezky pro malé děti – skluzavka sjezd v sedu

            Houpačky – použití pouze v sedu – ne ve stoje !!!

            Průlezky pro větší děti – skluz pouze v sedu. Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce!!!

Průlezky hnědé – pro 2-4děti

Tabule-pro kreslení křídami

 1. Povrh hřiště: odlehčený kaučukový barevně rozlišený povrch

Používání zejména pro míčové a jiné pohybové hry, jízdu na tříkolkách a koloběžkách.

            Plocha není určena ke kreslení křídami, ani k jízdě na kolech s černými gumami – jízda smykem.

Barevně odlišené hřiště (zelené) pro míčové a jiné pohybové hry.

Ostatní plocha: pro pohybové hry

 • jízda na koloběžkách,tříkolkách
 • stojany na ukládání koloběžek se používají pouze v průběhu pobytu venku

Děti zásadně nejezdí po barevně odlišeném (zeleném) hřišti!!!

Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) školnice otevře hřiště a zkontroluje jeho stav, vytahuje ochrannou plachtu nad pískovištěm. V případě potřeby kropí zahradu + ostatní plochu v dostatečném předstihu, než půjdou děti ven. Rovněž první učitelka průběžně zkontroluje stav vybavení – úrazová prevence.

Při odpoledním pobytu venku školnice odemyká i branku a bránu pro vstup rodičů. Denně kontroluje celkovou plochu a stav domečků, dle potřeby vše uklízí. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do domečků a zamknout je. Učitelky zametou dřevěné obklady pískoviště a stáhnou ochrannou plachtu na pískoviště, kterou ukotví.Zahradu uzamykají učitelky. Odpoledne po skončení pobytu venku uzamyká branku a bránu pro vstup rodičů uklízečka.

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz