ČSN EN 517 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN EN 517
  • účinnost: 01 červen 2006

...

Obsah

Strana

  Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3             Definice.............................................................................................................................................................................. 6

4             Značky................................................................................................................................................................................ 6

5             Materiály............................................................................................................................................................................. 7

6             Rozměrové a konstrukční požadavky........................................................................................................................... 7

6.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 7

6.2          Bezpečnostní střešní háky............................................................................................................................................. 7

7             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

7.1          Statická pevnost ve spodní části háku......................................................................................................................... 8

7.2          Statická pevnost v kotvicím bodě................................................................................................................................... 8

7.3          Únavová pevnost.............................................................................................................................................................. 8

7.4          Reakce na oheň a chování při vnějším požáru.......................................................................................................... 9

8             Zkoušení............................................................................................................................................................................ 9

8.1          Zkouška statické pevnosti.............................................................................................................................................. 9

8.1.1       Počet zkušebních vzorků................................................................................................................................................. 9

8.1.2       Zkoušení ve spodních částí háku................................................................................................................................. 9

8.1.3       Zkoušení kotevních bodů................................................................................................................................................ 9

8.2          Zkoušení únavové pevnosti............................................................................................................................................ 9

9             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 11

9.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

9.2          Počáteční zkoušení typu................................................................................................................................................ 11

9.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

9.3          Systém řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................... 11

9.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

9.3.2       Zařízení............................................................................................................................................................................. 12

9.3.3       Vstupní materiály a složky............................................................................................................................................. 12

9.3.4       Neshoda výrobku............................................................................................................................................................ 12

9.3.5       Postup návrhu................................................................................................................................................................. 12

10           Návod pro montáž a údržbu.......................................................................................................................................... 12

11           Označování...................................................................................................................................................................... 12

12           Značení............................................................................................................................................................................. 12

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích................................................................................................................................................... 13

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 13

ZA.2       Postup prokazování shody bezpečnostních střešních háků.................................................................................. 13

ZA.2.1    Systém prokazování shody........................................................................................................................................... 13

ZA.2.2    Prohlášení o shodě....................................................................................................................................................... 14

ZA.3       Označení shody CE a značení štítkem....................................................................................................................... 14

   Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16

 


Strana 5


Předmluva

Tato evropská norma (EN 517:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2006.

Tato norma nahrazuje EN 517:1995.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6


1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro bezpečnostní střešní háky (stavební výrobky) umístěné na povrchu šikmých střech a trvale připevněné k nosné konstrukci střechy. Háky jsou určeny pro připevnění žebříků pro pokrývače, pro podepření pracovních plošin a pro kotevní body, ke kterým se připevňují osobní ochranné prostředky proti pádu nebo pro přidržení.

Norma stanovuje základní rozměry, použité materiály, požadavky s ohledem na únosnost bezpečnostních střešních háků připevněných ke střešní konstrukci včetně jejich upevňovacího systému a rozsah zkoušek.

Norma neplatí pro zařízení, která se používají výhradně jako kotevní body pro připevnění osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky nebo pro přidržení (viz EN 795).

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz