ČSN EN 14974+A1 - Zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

  • druh: norma
  • číslo předpisu: ČSN EN 14974+A1
  • účinnost: 01 září 2012

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Materiály 10

4.1 Obecně 10

4.2 Dřevo a odvozené výrobky 10

4.2.1 Obecně 10

4.2.2 Rostlé dřevo 11

4.2.3 Laminované dřevo 11

4.2.4 Překližované desky 11

4.2.5 Desky z orientovaných plochých třísek 11

4.2.6 Třískové desky 11

4.3 Kovy 11

4.4 Kompozity na bázi polymerů 11

4.5 Beton 11

4.6 Další materiály 12

4.7 Upevňovací prostředky 12

4.7.1 Obecně 12

4.7.2 Lepení 12

4.7.3 Kovové upevňovací prostředky 12

5 Bezpečnostní požadavky 12

5.1 Obecné požadavky 12

5.1.1 Obecně 12

5.1.2 Návrh/konstrukce 13

5.2 Specifické požadavky na různá zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb 15

5.2.1 Obecně 15

5.2.2 Obrubník 15

5.2.3 Římsa (ledge) 16

5.2.4 Zábradlí 16

5.2.5 Skákací rampa 17

5.2.6 Rozjezdová plocha 17

5.2.7 Rádius 18

5.2.8 „Hřbetní“ rampa; spine rampa 18

5.2.9 „Stěnová“ rampa; wallride 19

5.2.10 Pyramida 19

5.2.11 Schodiště 20

5.2.12 U-rampa 20

5.2.13 Funbox 22

5.3 Bezpečnostní oblasti 23

5.3.1 Obecně 23

5.3.2 Zvláštní požadavky na bezpečnostní oblasti 23

Strana

6 Zkoušení 24

7 Označování 24

8 Informace od výrobce 24

8.1 Obecně 24

8.2 Instalace 25

8.3 Kontrola a údržba 25

9 Informace pro uživatele 25

Bibliografie 26

 

Předmluva

Tento dokument (EN 14974:2006+A1:2010) vypracovala technická komise CEN/TC 136 Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby ! a zařízení " pro rekreaci, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14974:2006.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN dne 2010-06-12.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !  ".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Úvod

Používání zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb je spojeno se sportovními riziky. Riziko nehody se podstatně snižuje se zlepšováním sportovních dovedností a používáním vhodných ochranných prostředků.

Cílem této normy není uvedení všech možných tvarů a konstrukcí zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb.

V případě akcí s dozorem (soutěže, exhibice, trénink a uváděcí ceremoniál) jsou v rámci právních předpisů (např. regionálních stavebních předpisů) přípustná také zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb, která mají odlišné rozměry a tedy také zvýšená rizika.

Vývoj zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb podléhá neustálému vývoji a proto některé určité konstrukce nebyly v této evropské normě zohledněny. Pro všechny takové konstrukce platí obecné požadavky.

Tato evropská norma nestanoví určité požadavky pro kombinace zařízení.

 

1 Předmět normy

Tato norma platí pro zařízení určená uživatelům in-line bruslí, kolečkových bruslí, skateboardů nebo podobných kolečkových sportovních potřeb a také kol BMX (dále jen zařízení).

Stanoví obecné a určité požadavky a metody zkoušení zařízení používaných v prostorách, které nejsou dozorovány.

Účelem této normy je určit bezpečnostní požadavky, což může do značné míry ochránit uživatele a třetí stranu (např. diváky) před nebezpečím vyplývajícím ze zamýšleného nebo rozumně předvídatelného použití zařízení.

!Tato evropská norma se nepoužívá pro překážkové tratě pro kola (tj. přírodní nedlážděné tratě)."

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz