70/2002 Sb. - nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

  • druh: nařízení vlády
  • číslo předpisu: 70/2002 Sb.
§ 1
(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství a s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, stanoví technické požadavky na některá zařízení pro dopravu osob.
(2) Zařízením pro dopravu osob se pro účely tohoto nařízení rozumí systém zřízený na určeném místě, sestávající z infrastruktury a z dílčích systémů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení tvořených více prvky, navrhovaný, vyráběný, montovaný a uváděný do provozu za účelem dopravy osob (dále jen "zařízení").
(3) Za zařízení se pro účely tohoto nařízení považují
a) pozemní lanové dráhy a jiná zařízení, jejichž vozy jsou neseny koly nebo závěsy a jejich pohyb je zajištěn jedním nebo více lany,
b) visuté lanové dráhy, jejichž vozy jsou neseny a taženy jedním nebo více lany; do této kategorie patří také kabinové a sedačkové lanové dráhy,
c) lyžařské vleky, u nichž jsou uživatelé s vhodným vybavením taženi lanem.
(4) Infrastruktura je zvlášť navrhovaná pro každé zařízení a postavená na daném místě a tvořena vedením trasy, konstrukcí stanic a traťových konstrukcí potřebných pro provoz zařízení včetně základů.
(5) Bezpečnostním prvkem je každý prvek nebo skupina prvků nebo přístroje v zařízení nebo kompletní sestava pro zajištění bezpečné funkce, který je určen v rozboru bezpečnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, jestliže jeho porucha by ohrožovala bezpečnost nebo zdraví uživatelů, provozní obsluhy nebo jiných osob nebo životní prostředí.
(6) Toto nařízení se nevztahuje na
a) lanem vlečené tramvaje,
b) lanové dopravníky pro zemědělské účely,
c) stabilní nebo pojízdná zábavná zařízení podobná lanové dráze,
d) výtahy podle zvláštního právního předpisu,
e) důlní těžní zařízení nebo stabilní zařízení pro průmyslové účely,
f) lanem vlečené převozní lodě,
g) ozubnicové dráhy,
h) řetězové dopravníky.
(7) Za dodavatele zařízení se pro účely tohoto nařízení považuje jeho výrobce nebo jeho dovozce.
 
§ 2
(1) Před uvedením bezpečnostních prvků na trh zajišťuje dodavatel posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) některým z následujících postupů podle své volby
a) přezkoušením typu podle části I přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
b) zabezpečováním jakosti výroby podle části II přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
c) ověřováním výrobku podle části III přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
d) ověřováním celku podle části IV přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
e) komplexním zabezpečováním jakosti podle části V přílohy č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Dodavatel zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že bezpečnostní prvek je určen pro jeho vlastní potřebu.
 
§ 3
(1) Před uvedením dílčích systémů na trh zajišťuje dodavatel posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) přezkoušením podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení.
(2) Přezkoušení každého dílčího systému se provádí
a) po dokončení jeho výroby,
b) po dokončení jeho montáže a dokončení přejímacích zkoušek.
(3) Dodavatel zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že dílčí systémy jsou určeny pro jeho vlastní potřebu.
 
§ 4
(1) Podklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 8 zákona obsahují
a) technickou dokumentaci uvedenou v jednotlivých přílohách k tomuto nařízení bez ohledu na to, zda konstrukční nebo jiné doklady zpracovala jiná osoba než dodavatel,
b) dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou,
c) návod k používání zařízení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Dodavatel předkládá orgánu dozoru podklady podle odstavce 1 v jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne. Návod k použití zařízení dovozce předkládá v českém jazyce.
(3) Dozor nad tím, zda pro dílčí systémy a bezpečnostní prvky uváděné na trh bylo vydáno prohlášení o shodě a v případě bezpečnostních prvků byly tyto označeny stanoveným způsobem, provádí u zařízení uvedeného v § 1 odst. 3 písm. a) a b) drážní správní úřad a u zařízení uvedeného v § 1 odst. 3 písm. c) Česká obchodní inspekce.
 
§ 5
(1) Prohlášení o shodě bezpečnostních prvků podle § 13 odst. 2 zákona se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) popis bezpečnostního prvku (například název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby),
c) seznam technických předpisů a harmonizovaných technických norem použitých při posuzování shody, které musí prvek splňovat, a podmínky jeho používání,
d) podrobnosti o použitém postupu posuzování shody,
e) údaje o autorizované osobě (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum certifikátu o přezkoušení, popřípadě s podrobnostmi o době platnosti a podmínkách platnosti certifikátu,
f) potvrzení dodavatele o tom, že vlastnosti bezpečnostního prvku splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a že bezpečnostní prvek je za podmínek obvyklého, popřípadě dodavatelem určeného použití bezpečný,
g) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby oprávněné se podepsat za dodavatele a její podpis.
(2) Prohlášení o shodě dílčích systémů podle § 13 odst. 2 zákona se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o dodavateli, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) popis dílčího systému (například název, typ, série, výrobní číslo, místo montáže, rok montáže, účel použití),
c) seznam technických předpisů a harmonizovaných technických norem použitých při posuzování shody, které musí dílčí systém splňovat, a především podmínky používání,
d) pokud se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, údaje o této osobě (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a číslo a datum jejího nálezu, odkaz na certifikát o přezkoušení typu vydaný autorizovanou osobou,
e) potvrzení dodavatele o tom, že dílčí systémy splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že dílčí systémy jsou za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné,
f) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby dodavatele a její podpis.
 
§ 6
(1) Bezpečnostní prvky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropských společenství a splňují požadavky tohoto nařízení, musí být dodávány s označením CE a příslušným prohlášením o shodě.
(2) Bezpečnostní prvky, které nemají původ v členských státech Evropských společenství, musí být přezkoušeny a dodavatel po vydání prohlášení o shodě podle tohoto nařízení na ně umístí označení CE podle zvláštního právního předpisu.
(3) Označení CE musí být připevněno zřetelně a viditelně na bezpečnostním prvku, nebo není-li to možné, na štítku neoddělitelně upevněném na bezpečnostním prvku.
(4) Minimální požadavky, které musí být vzaty v úvahu při autorizaci k činnostem při posuzování shody dílčích systémů a bezpečnostních prvků podle § 11 odst. 2 zákona, jsou stanoveny v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
 
§ 7
(1) Dílčí systémy, bezpečnostní prvky a infrastruktura musí být v souladu se základními požadavky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Pokud jsou základní požadavky na dílčí systémy, bezpečnostní prvky a infrastrukturu konkretizovány technickými předpisy a jejich vlastnosti jsou s nimi v souladu, má se za to, že tyto základní požadavky jsou splněny. Stejný právní význam jako české technické předpisy a české technické normy mají i zahraniční technické předpisy a technické normy odpovídající právu Evropských společenství. Odpovídá-li česká technická norma přebírající harmonizovanou evropskou normu, na kterou byl uveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství, základním požadavkům podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, předpokládá se, že dílčí systémy, bezpečnostní prvky a infrastruktura, zhotovené v souladu s touto normou, vyhovují příslušným základním požadavkům.
(3) Pro každé plánované zařízení výrobce provede rozbor bezpečnosti podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, který zahrnuje všechna bezpečnostní hlediska systému a jeho okolí v souvislosti s navrhováním, realizací a uvedením do provozu a který na základě získaných zkušeností umožňuje stanovit všechna rizika, která se mohou během provozu vyskytnout.
(4) Vystavování nebo předvádění zařízení, jejich dílčích systémů a bezpečnostních prvků na veletrzích a výstavách se nepovažuje za jejich uvádění na trh, pokud jsou označeny údajem o tom, že nesplňují základní požadavky tohoto nařízení, že nejsou určeny k prodeji, a pokud jsou učiněna odpovídající opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení osob.

...

Příl.1
Dílčí systémy
Dílčími systémy jsou:
1. Lana a spoje lan
2. Pohony a brzdy
3. Mechanická zařízení
a) Napínací zařízení lan
b) Zařízení stanice
c) Zařízení trati
4. Vozy
a) Kabiny, sedačky a unášecí zařízení
b) Závěs
c) Pojezd nebo běhoun
d) Uchycení
5. Elektrotechnické zařízení
a) Dálkové sledování, řídící systémy a bezpečnostní zařízení
b) Sdělovací a informační zařízení
c) Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
6. Záchranná zařízení
a) Pevné záchranné zařízení
b) Mobilní záchranné zařízení

...

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz