273/1999 Sb. - vojenská technická zařízení

  • druh: vyhláška
  • číslo předpisu: 273/1999 Sb.
§ 1
Základní ustanovení
Technická zařízení podléhající státnímu dozoru orgánů Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo") jsou určená technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, ochranná a ostatní, která jsou konstruována a vyráběna k použití s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou, a určená technická zařízení konstruovaná a vyráběná pro potřeby ozbrojených sil umístěná ve vojenských objektech.
 
§ 2
Zařízení tlaková
Zařízení tlaková jsou zejména
a) tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak převyšuje 0,05 MPa a které obsahují plyn, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo ostatní kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,05 MPa,
b) tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 stupňů C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 stupňů C je absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa,
c) potrubí, jehož jmenovitý průměr je větší než 25 mm a pracovní látkou jsou hořlavé, žíravé, jedovaté, výbušné nebo ekologicky nebezpečné látky o nejvyšším pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo ostatní plyny a páry o nejvyšším pracovním přetlaku vyšším než 1 MPa,
d) bezpečnostní zařízení zajišťující sledování a dodržení přetlaků, teplot a úrovní hladiny, kde jejich možné nedodržení stanovených mezí ohrožuje bezpečnost vyhrazených tlakových nebo plynových zařízení, a zařízení určená k odkalování kotlů.
 
§ 3
Zařízení plynová
(1) Zařízení plynová skupiny A jsou zejména zařízení
a) pro výrobu plynů, kde plyn je hlavním výrobním produktem, včetně zařízení, kterými se plyn upravuje, popřípadě zkapalňuje nebo vypařuje,
b) ke skladování plynů,
c) k plnění tlakových nádob na dopravu plynů,
d) bateriových tlakových stanic jako souhrnného celku sloužícího k odběru plynů,
e) kompresorových stanic,
f) regulačních stanic,
g) k rozvodu plynů hořlavých, jedovatých, zdraví škodlivých, inertních a hoření podporujících, s výjimkou vzduchu, s pracovním přetlakem vyšším než 5,0 kPa,
h) pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem vyšším než 50 kW, tj. průmyslové pece, spotřebiče a zařízení plynového otopu kotlů a pece s řízenou atmosférou.
(2) Zařízení plynová skupiny B jsou zejména
a) jednoduché tlakové stanice jako součást souhrnného funkčního celku sloužícího k odběru plynu z nejvýše dvou tlakových nádob na dopravu plynů,
b) zařízení k rozvodu hořlavých plynů s pracovním přetlakem nepřevyšujícím 5,0 kPa,
c) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem nepřevyšujícím 50 kW.
(3) Za plyny se zde považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než +50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při teplotě +50 stupňů C absolutní tlak par vyšší než 0,3 MPa, včetně směsí plynů.
 
§ 4
Zařízení elektrická
Zařízení elektrická jsou zejména zařízení
a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny.
 
§ 5
Zařízení zdvihací
(1) Zdvihací zařízení skupiny A jsou zařízení s vysokým rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména
a) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby s motorovým pohonem o nosnosti 1 000 kg a více,
b) zdvihadla, pojízdná zdvihadla s ručním pohonem o nosnosti 5 000 kg a více,
c) hydraulické ruky,
d) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 m,
e) regálové zakladače a stohovací jeřáby.
(2) Zdvihací zařízení skupiny B jsou zařízení s nižším rizikem nebezpečí úrazu osob nebo jejich ohrožení a jsou jimi zejména
a) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby do nosnosti 1 000 kg s motorovým pohonem,
b) zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby o nosnosti 1 000 kg až 5 000 kg s ručním pohonem,
c) zdvihací ústrojí dopravních vozíků a nakladačů určených pro zdvihání a přepravu břemen pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení,
d) zdvihací rampy, plošiny, stojanové zvedáky a zvedací čela, jimiž se zdvíhají břemena,
e) vrátky, které jsou použity jako zařízení ke zvedání břemen,
f) svisle posuvná vrata s motorovým pohonem,
g) prostředky pro vázání, zavěšení nebo uchopení břemen o nosnosti nad 100 kg používané u zdvihacích zařízení.
 
§ 6
Zařízení ostatní a ochranná
(1) Zařízení ostatní jsou zařízení určená k zabezpečení činnosti ozbrojených sil.
(2) Zařízení ochranná jsou zařízení zajišťující bezpečnost osádek a obsluh a osobní ochranné prostředky.
 
§ 7
Zkoušky určených technických zařízení se provádí ve vojenských zařízeních stanovených ministerstvem.
 
§ 8
Zkoušky určených technických zařízení se provádí v závislosti na jejich technickém stavu a charakteru provozu, nejméně však v rozsahu a lhůtách stanovených příslušnými technickými předpisy nebo normami.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

 

Copyright © 2011-2020 RevizeKontroly.cz